Warunki użytkowania witryny internetowej Narva

Warunki użytkowania witryny internetowej Narva

Najnowsza aktualizacja – 24 kwietnia 2017 r. 

Niniejszą witrynę internetową (zwaną dalej "Witryną Internetową ") oraz wszelką jej treść, w tym między innymi dane, materiały, informacje, obrazy, grafikę, fotografie, znaki towarowe, znaki usługowe, logotypy, projekty, dźwięki, muzykę oraz szatę graficzną zawartą na niej lub dostępną za jej pomocą (zbiorowo zwane dalej "Treścią") oferuje Państwu spółka z o.o. Lumileds Germany GmbH (zwana dalej "Lumileds").

Państwa dostęp do tej Witryny Internetowej i korzystanie z niej podlegają warunkom określonym poniżej. Oprócz owych Warunków Użytkowania, szczególna Treść, jak też szczególna treść, dane, materiały lub informacje, jakie mogą Państwo przekazać na Witrynę Internetową, przedłożyć i/lub na niej opublikować (zwane poniżej „Treścią Użytkownika”) albo zawierane za pomocą niniejszej Witryny Internetowej transakcje, mogą też podlegać wskazanym warunkom szczególnym. Takie warunki szczególne mogą obowiązywać dodatkowo, oprócz niniejszych Warunków Użytkowania, bądź też – lecz tylko w zakresie wyraźnie wyszczególnionym – mogą je zastępować.

1 Akceptacja Warunków Użytkowania

Wchodząc na niniejszą Witrynę Internetową lub korzystając z niej zgadzają się Państwo na prawne związanie Warunkami Użytkowania jak też wszelkimi warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie bądź też wskazanymi za pomocą zawartych w nim odniesień albo też przedstawionymi na niej wszelkimi warunkami dodatkowymi. Jeśli Państwo NIE zgadzają się z wszystkimi owymi warunkami NIE POWINNI Państwo wchodzić na niniejszą Witrynę Internetową ani z niej korzystać. Jeśli nie zgadzają się Państwo z jakimikolwiek dodatkowymi warunkami szczególnymi, dotyczącymi Treści szczególnej (co jest na całej Witrynie Internetowej wskazywane), bądź też dotyczącymi zawieranych za pomocą niniejszej Witryny Internetowej transakcji, NIE POWINNI Państwo korzystać z tej części Witryny Internetowej, która zawiera taką treść bądź też za pomocą której można zawierać takie transakcje, nie powinni też Państwo korzystać z takiej Treści lub zawierać takie transakcje.

2 Zmiana Warunków

Niniejsze Warunki Użytkowania Lumineds może niekiedy zmieniać. Zmienione Warunki Użytkowania będą obowiązywać od zamieszczenia ich na niniejszej Witrynie Internetowej. Jeśli po zamieszczeniu powiadomienia o takich zmianach będą Państwo nadal wchodzić na niniejszą Witrynę Internetową lub z niej korzystać, będzie się uważać, że iż Państwo takie poprawki zaakceptowali. Radzimy, aby regularnie przeglądali Państwo wszelkie stosowne warunki. Inne witryny internetowe Lumineds mogą mieć własne warunki użytkowania, które będą obowiązywały na tych konkretnych witrynach.

Lumileds zastrzega sobie prawo do zaprzestania w dowolnej chwili utrzymywania Witryny Internetowej bądź też dokonywania zmian czy też aktualizacji zarówno Witryny Internetowej jak  też i jej Treści bez uprzedzenia, z jakiegokolwiek powodu i według wyłącznie własnego uznania.

3 Zasady ochrony prywatności

Przekazane lub gromadzone za pośrednictwem niniejszej Witryny Internetowej bądź w związku z nią informacje osobiste będą wykorzystywane jedynie zgodnie z naszym Oświadczeniem o zasadach ochrony prywatności  zaś niniejsze Warunki użytkowania podlegają owemu oświadczeniu zgodnie z jego brzmieniem na tej Witrynie.

4 Zanegowanie i OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Aczkolwiek dołożono starań, aby zapewnić dokładność przedstawianych na niniejszej Witrynie Internetowej informacji, Lumineds nie przyjmuje za nie odpowiedzialności. Ani spółka Lumineds ani też jej podmioty zależne i stowarzyszone, partnerzy, licencjodawcy, podmioty, które otrzymały licencję na posługiwanie się naszą marką ani dostawcy nie zapewniają i nie składają żadnych oświadczeń, że (I) niniejsza Witryna Internetowa spełni Państwa wymogi, (II) niniejsza Witryna Internetowa będzie działać w sposób nieprzerwany, terminowo, bezpiecznie lub bezbłędnie, ani też, że (III) wyniki jakie mogą Państwo uzyskać w rezultacie jej użytkowania (w tym wszelkie znajdujące się na niniejszej Witrynie Internetowej informacje i materiały) będą poprawne, pełne, dokładne, niezawodne bądź też, że będą odpowiadać Państwa wymogom w jakikolwiek inny sposób. WSZELKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ NA TEJ WITRYNIE INTERNETOWEJ INFORMACJE (W TYM MIĘDZY INNYMI TEKSTY, OBRAZY, GRAFIKA, ODSYŁACZE I INNE MATERIAŁY) SĄ DOSTARCZANE W POSTACI „TAKIE, JAKIE SĄ” I „TAKIE, JAKIE SĄ DOSTĘPNE”. LUMILEDS NINIEJSZYM WYRAŹNIE NEGUJE WSZELKIE OŚWIADCZENIA LUB ZAPEWNIENIA JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZAPEWNIENIA O ZDOLNOŚCI DO OBROTU HANDLOWEGO, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIENARUSZANIU [PRAW STRON TRZECICH][1] BĄDŹ TEŻ DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ LUB TREŚCI. LUMILEDS NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ ANI OŚWIADCZEŃ CO DO BEZPIECZEŃSTWA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ, ZAŚ PAŃSTWO UZNAJĄ, ŻE WSZELKIE PRZESYŁANE INFORMACJE MOGĄ ZOSTAĆ PRZECHWYCONE. LUMILEDS NIE ZAPEWNIA, ŻE NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA LUB SERWERY, ZA POMOCĄ KTÓRYCH JEST ONA UDOSTĘPNIANA CZY TEŻ PRZESYŁANA PRZEZ LUMINEDS KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH ELEMENTÓW SZKODLIWYCH.

LUMINEDS ANI TEŻ JAKIEKOLWIEK PODMIOTY Z NIM STOWARZYSZONE W ŻADNYM PRZYPADKU NIE BĘDĄ TEŻ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK ODSZKODOWAŃ ZA WYNIKŁE Z NARUSZENIA UMOWY SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ Z NAWIĄZKĄ, ODSZKODOWAŃ ZA WYLICZALNE STRATY EKONOMICZNE LUB Z TYTUŁU KOSZTÓW PONIESIONYCH W WYNIKU NARUSZENIA UMOWY (W TYM, MIĘDZY INNYMI ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI ZAWARCIA TRANSAKCJI, KONTRAKTU, PRZYCHODU, DANYCH, INFORMACJI LUB Z TYTUŁU PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ) WYNIKŁYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO TREŚCI, POWSTAŁYCH Z TYCH POWODÓW LUB W ZWIĄZKU Z NIMI, Z TYTUŁU PRZERW LUB POMINIĘĆ W ŚWIADCZENIU USŁUG INTERNETOWYCH, SIECIOWYCH LUB HOSTINGOWYCH I NIE ZAPEWNIA, IŻ NINIEJSZA WITRYNA INTERNETOWA ALBO USŁUGI, DZIĘKI KTÓRYM JEST ONA DOSTĘPNA BĄDŹ TEŻ PRZESYŁANA PRZEZ LUMILEDS KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA NIE ZAWIERAJĄ WIRUSÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW, NAWET JEŚLI SPÓŁKA LUMILEDS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH ODSZKODOWAŃ. WSZELKIE KROKI SĄDOWE PODEJMOWANE PRZECIWKO LUMILEDS DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ WITRYNY INTERNETOWEJ ALBO W ZWIĄZKU Z NIĄ MUSZĄ BYĆ PODJĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD DATY ZAJŚCIA PRZYCZYNY TAKICH KROKÓW SĄDOWYCH ZAŚ SPÓŁKA LUMILEDS MUSI BYĆ W TYMŻE TERMINIE POINFORMOWANA O NICH NA PIŚMIE.

Niniejsza witryna internetowa jest witryną publiczną. Nie powinni Państwo spodziewać się, że jakakolwiek Treść Użytkownika, jaką mogą Państwo na nią wprowadzić, pozostanie poufna. Prosimy nie wprowadzać tu informacji poufnych.

Pobieranie lub uzyskiwanie w inny sposób, dzięki użytkowaniu niniejszej Witryny Internetowej jakichkolwiek materiałów jest przez Państwa dokonywane według własnego uznania i na własne ryzyko. Za wszelkie szkody dla Państwa systemu komputerowego wynikłe z pobrania jakiegokolwiek takiego materiału albo spowodowaną przez to utratę danych, odpowiedzialni będą wyłącznie Państwo.

Jeśli mieszkają Państwo w kraju lub w stanie, który nie dopuszcza któregokolwiek z powyższych wyłączeń lub ograniczeń odpowiedzialności bądź też zaprzeczenia zapewnień, zawartych w niniejszym rozdziale, takie wyłączenia lub ograniczenia nie będą Państwa dotyczyć, lecz jedynie w zakresie, w jakim nie są one dozwolone. Tego rodzaju wyłączenia lub ograniczenia będą w takim przypadku ograniczone do największego zakresu na jaki pozwala prawo właściwe.

5 Treść/oprogramowanie stron trzecich

Odsyłacze do treści lub oprogramowania stron trzecich Lumileds zamieszcza jedynie dla wygody użytkownika niniejszej Witryny Internetowej. Z zamieszczenia tu jakiegokolwiek odsyłacza do takich witryn internetowych nie wynika, iż Lumileds udziela poparcia ich treści. Spółka Lumileds nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za treść jakiejkolwiek, będącej własnością jakiejkolwiek strony trzeciej, witryny internetowej, która może być połączona z niniejszą Witryną Internetową za pomocą hiperłącza, niezależnie od tego, czy zostało ono wprowadzone przez niniejszą Witrynę Internetową czy – zgodnie z Warunkami Użytkowania – przez jakąkolwiek stronę trzecią. To, że na naszej Witrynie Internetowej widnieje jakikolwiek odsyłacz do innej witryny nie stanowi udzielenia jej poparcia, nie dokonuje się też żadnego osądu ani nie wyraża zapewnienia co do dokładności, terminowości lub stosowności treści jakiejkolwiek witryny, z jaką może być w ten sposób połączona niniejsza Witryna Internetowa i nie bierzemy za nie odpowiedzialności.

Wszelkie oprogramowanie udostępnione do pobrania z niniejszej Witryny Internetowej lub za jej pośrednictwem jest objęte licencją i podlega warunkom wszelkich stosownych umów licencyjnych. Z wyjątkiem sytuacji określonych w stosownej umowie licencyjnej, oprogramowanie takie udostępnia się wyłącznie w celu korzystania z niego przez użytkowników końcowych. Wyraźnie zakazuje się wszelkiego jego dalszego kopiowania, reprodukowania lub rozprowadzania. JEŚLI TAKIE OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE JAKIMIKOLWIEK ZAPEWNIENIAMI, BĘDĄ ONE MIAŁY ZASTOSOWANIE JEDYNIE W TAKIM ZAKRESIE JAKI JEST WYRAŹNIE OKREŚLONY W STOSOWNEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. LUMILEDS NINIEJSZYM WYRAŹNIE NEGUJE WSZELKIE, JAKIEKOLWIEK RODZAJU DALSZE OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA, CZY TO WYRAŹNE CZY DOROZUMIEWANE, W TYM ZAPEWNIENIA CO DO NADAWANIA SIĘ OWEGO OPROGRAMOWANIA DO OBROTU HANDLOWEGO, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK SZCZEGÓLNEGO CELU LUB NIENARUSZANIA PRAW [STRON TRZECICH].

6 Prawo autorskie i znaki towarowe

Copyright 2017 Lumileds Holding B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza Witryna Internetowa jest chroniona przez obowiązujące w zasięgu światowym prawa autorskie, bez względu na to, czy [dostępne za jej pośrednictwem] materiały są opatrzone notą o ochronie praw autorskich czy nie. Wszelka Treść jest własnością spółki z o.o. Lumileds Holding B.V., podmiotów z nią stowarzyszonych lub licencjodawców i jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami wynikającymi z własności. Nie zostaje przeniesione na Państwa żadne prawo, tytuł ani udział w Witrynie Internetowej lub Treści ani też do nich zaś wszelkie prawa do Witryny Internetowej i Treści, które nie są tu wyraźnie udzielone, są zastrzeżone. Z wyjątkiem sytuacji określonych na inny sposób, publikowana na niniejszej Witrynie internetowej Treść może być rozprowadzana lub reprodukowana w niezmienionej postaci jedynie do użytku osobistego, niekomercyjnego i dla informacji, pod warunkiem iż nie zmodyfikują Państwo ani nie usuną jakiejkolwiek noty o ochronie praw autorskich, znaku towarowego lub innego powiadomienia o zastrzeżonej własności firmowej, jakie widnieje na materiale, do którego uzyskują Państwo dostęp a który Państwo kopiują, pobierają lub drukują. Wszelkie inne korzystanie z Treści, w tym między innymi rozprowadzanie, reprodukowanie, modyfikowanie, eksponowanie lub przekazywanie bez uprzedniej pisemnej zgody ze strony Lumileds jest surowo zabronione.

„Lumileds” jest zarejestrowanym znakiem towarowym spółki z o.o. Lumileds Holding B.V. i podmiotów z nią stowarzyszonych zaś „Narva” jest zarejestrowanym znakiem towarowym Mitteldeutschen Warenzeichenverband NARVA e.V. – Środkowoniemieckiego Zrzeszenia Znaków Towarowych NARVA, Towarzystwa Zarejestrowanego,  (zwanego poniżej „NARVA e.V.”). Wszelkie znaki towarowe, logotypy lub nazwy wyrobów widniejące na niniejszej Witrynie Internetowej są własnością spółki z o.o. Lumileds Holding B.V i podmiotów stowarzyszonych bądź są użytkowane przez Lumileds Holding B.V. i podmioty stowarzyszone na podstawie udzielonej Lumileds licencji. Używanie tych nazw i znaków towarowych wymaga wyraźnego zezwolenia ze strony Lumileds. Zezwala się na używanie nazw „Lumileds” i „Narva” w odsyłaczach, np. w odsyłaczu do niniejszej Witryny Internetowej. Zezwolenie to Lumileds może w każdej chwili anulować. Niczego, co znajduje się na niniejszej Witrynie Internetowej nie należy interpretować jako udzielenie – przez dorozumienie, wykluczenie lub w inny sposób – jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek widniejącego na Witrynie Internetowej znaku towarowego, logotypu lub znaku usługowego bez udzielonej uprzednio przez Lumileds zgody na  piśmie, chyba że jest to sytuacja opisana tu inaczej.  

Rejestracja nazw LUMILEDS i NARVA zastrzeżona jest wyłącznie odpowiednio dla Lumileds i NARVA e.V. oraz podmiotów z nimi stowarzyszonych. Nie mogą Państwo zarejestrować ani używać nazwy spółki, nazwy rejestrowej, nazwy handlowej, nazwy domeny ani innej nazwy, wskazania czy opisu, którego częścią jest nazwa NARVA lub Lumileds, ani żadnej nazwy do nich podobnej ani też żadnej nazwy która składa się z części nazw NARVA lub Lumileds. Ne mogą one też zawierać żadnego innego znaku towarowego, który jest własnością owych stron, jak określono to w niniejszym rozdziale.

7 Prawa własności na Witrynie Internetowej

Wszelka Treść Użytkownika przesłana przez Państwa przez Witrynę Internetową lub w związku z nią będzie traktowana jako niepoufna i nie będąca przedmiotem zastrzeżonej własności firmowej i z uwzględnieniem przedstawionych na niniejszej Witrynie Internetowej zasad ochrony prywatności, stanie się natychmiast własnością Lumileds. Lumileds może korzystać z takiej Treści Użytkownika jak uzna za stosowne, wszędzie na świecie, bez obowiązku rekompensaty i bez zobowiązań z tytułu jakichkolwiek praw osobistych autorów, praw własności intelektualnej i/lub innych praw własnościowych do [in re lub ad rem] takich Materiałów Użytkownika.

Ze swojej natury, niniejsza Witryna Internetowa ma charakter publiczny a wszelkie dostarczone na nią informacje będą uważane za niepoufne. Państwo ze swojej strony uznają, że wszelkie  przekazanie jakichkolwiek wynalazków odzwierciedlonych w dostarczonej przez Państwa treści będzie w świetle stosownych praw patentowych stanowić „publikację".

Uznają Państwo, iż wszelka Treść Użytkownika przekazana na Witrynę Internetową i/lub na niej dyskutowana może być przedmiotem patentów, praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej przysługujących spółce Lumileds, jej podmiotom zależnym i stowarzyszonym, podmiotom, które otrzymały licencję na posługiwanie się naszą marką, innym partnerom lub stronom trzecim. Jeśli rozważają Państwo podjęcie komercyjnego wykorzystania jakichkolwiek idei, propozycji, sugestii lub rozwiązań albo innej Treści Użytkownika przekazanej na niniejszą Witrynę Internetową, za podjęcie odpowiednich działań dla uzyskania licencji na chronioną własność intelektualną przed wszczęciem jakichkolwiek działań stanowiących takie użytkowanie, odpowiedzialni są Państwo.

8 Roszczenia o naruszenie praw autorskich w Stanach Zjednoczonych

Szanujemy cudze prawa własności intelektualnej i prosimy, aby Państwo czynili to samo. Jeśli Państwo wiedzą lub podejrzewają, że którykolwiek z materiałów zamieszczonych na niniejszej Witrynie Internetowej (w tym między innymi materiały umieszczone na forum użytkowników) zostały wykorzystane lub skopiowane w sposób naruszający prawa autorskie, prosimy zgłosić to wskazanemu poniżej przedstawicielowi Lumileds, który zajmuje się takimi kwestiami. Zgodnie z amerykańską ustawą o prawach autorskich na tysiąclecie cyfrowe – Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3), dokonane przez Państwa zgłoszenie musi odpowiadać następującym wymogom:

  • musi zawierać fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich bądź osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, którego naruszenie zarzuca się;
  • musi wskazywać konkretne dzieło objęte ochroną praw autorskich, których naruszenie się zarzuca bądź też, jeśli jedno powiadomienie dotyczy wielu objętych ochroną praw autorskich dzieł [zamieszczonych] na jednej witrynie internetowej, należy przedstawić reprezentatywny wykaz takich dzieł zamieszczonych na owej witrynie;
  • musi wskazywać materiał, który – jak się zarzuca – stanowi naruszenie praw autorskich lub jest przedmiotem naruszającej je działalności i który należy usunąć bądź uniemożliwić dostęp do niego, jak też dostarczyć informacji w rozsądny sposób wystarczających, aby umożliwić nam zlokalizowanie takiego materiału; musi też zawierać informacje w rozsądny sposób pozwalające nam na skontaktowanie się z Państwem, takie jak adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pod którym można się z Państwem skontaktować, jeśli Państwo mają taki adres;
  • musi zawierać oświadczenie z Państwa strony, iż są Państwo w dobrej wierze przeświadczeni, iż do będącego przedmiotem skargi użytkowania danego materiału nie upoważnił właściciel praw autorskich, jego agent bądź nie jest to dozwolone na mocy prawa;
  • musi zawierać oświadczenie, iż zawarte w powiadomieniu informacje są dokładne, jak też stwierdzające (pod karą za krzywoprzysięstwo), iż są Państwo właścicielami praw autorskich bądź też są Państwo upoważnieni do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które – jak się zarzuca – zostało naruszone.

Z przedstawicielem, któremu powierzono przyjmowanie zgłoszeń o naruszeniu praw autorskich można skontaktować się jak poniżej:

Drogą pocztową: Lumileds Holding B.V.

Na adres: Lumileds Germany GmbH

Corporate Legal Department, IPG
Philipsstraße 8
52068 Aachen
Niemcy
Tel : +49 241 539-3030
Adres poczty elektronicznej: mail
Adres witryny internetowej: http://www.narva-light.com/

Zarząd: Mircea Buzgar, Willi Thelen i Mark Beckers

Prezes Rady Nadzorczej: Dr. Falk Meissner
Siedziba centrali: Aachen
Siedziba sądu rejestrowego: Aachen
Nr rejestru: HRB 19283
VAT Reg.-No.: 201/5976/5333
VAT No.: DE285192805

Powyższe informacje zamieszczono wyłącznie dla potrzeb powiadamiania Lumileds o możliwości naruszenia praw autorskich do Państwa materiału. Drogą tą nie będzie się udzielać odpowiedzi we wszelkich innych sprawach, na przykład na pytania dotyczące wyrobów oraz na prośby czy sygnały o zaniepokojeniu ze strony Państwa z powodu niewłaściwych wpisów na witrynie jak też takiejże treści.

 

9 Przejęcie i zwolnienie z odpowiedzialności odszkodowawczej

Zgadzają się państwo przejąć odpowiedzialność odszkodowawczą, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwem wobec spółki Lumileds, jej podmiotów zależnych oraz podmiotów z nią stowarzyszonych, licencjodawców, licencjobiorców, innych partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i cesjonariuszy, z tytułu jakichkolwiek odszkodowań, odpowiedzialności, kosztów i wydatków (w tym rozważnych honorariów adwokatów i profesjonalistów jak też kosztów sądowych), wynikających z przesłanego wpisu, treści lub nadania jakiejkolwiek wiadomości, danych, materiału lub jakiejkolwiek innej Treści Użytkownika, jakie przekazują Państwo na Witrynę Internetową bądź też jakiegokolwiek naruszenia przez Państwa niniejszych Warunków Użytkowania. W razie jakiejkolwiek skargi lub postępowania sądowego wynikającego z jakiejkolwiek przesłanej przez Państwa wiadomości czy Treści Użytkownika, Lumileds zastrzega sobie prawo do ujawnienia Państwa tożsamości i wszelkich innych informacji, na Państwa temat, jakie może posiadać.

Jeśli wejdą Państwo w spór z jednym lub większą liczbą użytkowników, zwalniają Państwo spółkę Lumileds, jej podmioty zależne i stowarzyszone, partnerów i dostawców oraz każdego z ich odpowiednich funkcjonariuszy, członków zarządu, pracowników, akcjonariuszy, przedstawicieli prawnych, agentów, następców i cesjonariuszy z [odpowiedzialności z tytułu] wszelakiego rodzaju i charakteru roszczeń, żądań i odszkodowań, znanych i nieznanych, z racji szkód (faktycznych i ubocznych) wynikających z takich sporów lub w jakikolwiek sposób z nimi związanych.

10 Zamknięcie witryny

Wyłączne prawo zamknięcia niniejszej Witryny Internetowej lub jakiejkolwiek jej części przysługuje nam i możemy to uczynić z dowolnej przyczyny, w dowolnym czasie, bez uprzedzenia i bez [czyjejkolwiek] zgody. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za nieprzechowanie jakichkolwiek przesłanych na Witrynę Internetową Treści i/lub Treści Użytkownika albo za ich usuniecie.

11 Wyroby Narva

Niniejsza Witryna Internetowa może zawierać odniesienia do konkretnych wyrobów i usług z marką „Narva”, które w jakimś poszczególnym kraju mogą nie być (łatwo) dostępne. Wszelkie takie odniesienia nie są zapewnieniem, że w jakimś konkretnym kraju jakiekolwiek takie produkty i usługi będą kiedyś dostępne i nie należy z nich wyciągać takich wniosków. Dla zasięgnięcia dalszych informacji, prosimy skontaktować się z naszym miejscowym przedstawicielem handlowym.

12 Ochrona danych

Korzystając naszych usług mogą Państwo zostać poproszeni o dostarczenie danych osobowych. Dane to, to nazwa potrzebnego pliku, dzień i godzina zapotrzebowania go, jak długo był on używany, jak był wolumen przesłanych danych, status dostępu, rodzaj używanej przeglądarki internetowej i domena, z której przyszło zapytanie. Dostarczenie tych informacji jest dobrowolne.  Państwa dane osobowe są wykorzystywane w sposób ściśle odpowiadający ustawom i przepisom Unii Europejskiej na temat ochrony danych. Przekazywane na naszą Witrynę Internetową dane osobowe są wykorzystywane w ramach procedury zawierania umowy i do załatwienia Państwa życzeń.

13 Rozstrzyganie sporów

Niniejsze Warunki Użytkowania będą podlegały prawom Irlandii i będą interpretowane zgodnie z nimi.

14 Rozdzielność postanowień

Zgodnie z § 7 ust. 1 ustawy o korzystaniu z usług świadczonych zdalnie  [Teledienstegesetz] oraz § 6 ust. 1 umowy między krajami związkowymi o świadczeniu usług medialnych [Mediendienste-Staatsvertrag], jako dostawca niniejszej witryny internetowej  jesteśmy odpowiedzialni jedynie za nasze własne treści.  Chociaż rozpatrujemy wszelkie treści, nie można wykluczyć, że może dochodzić do pomyłek. Ponieważ nie powodujemy przesłania informacji, nie wybieramy ich odbiorcy ani też nie wybieramy i nie modyfikujemy przesyłanych informacji, nie jesteśmy odpowiedzialni za treść i działanie odsyłaczy zewnętrznych i nie możemy z tego tytułu być pociągani do odpowiedzialności (§ 9 ust 1 ustawy o korzystaniu z usług świadczonych zdalnie oraz § 7 ust. 1 umowy między krajami związkowymi o świadczeniu usług medialnych).

Jeśli którekolwiek z postanowień w niniejszych Warunkach Użytkowania zostanie uznane za pozbawione mocy prawnej lub niemożliwe do wyegzekwowania, zostanie ono zastąpione przez postanowienie prawnie ważne i możliwe do wyegzekwowania jak najściślej odpowiadające zamiarowi przyświecającemu postanowieniu oryginalnemu zaś pozostałe postanowienia będą egzekwowane.

15 Nieodstępowanie od warunków

Żadne zaniechanie wyegzekwowania przez Lumileds jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie stanowić odstąpienia od wyegzekwowania jakichkolwiek przysługujących Lumileds na ich mocy praw z tytułu działań jakiejkolwiek osoby czy to w przeszłości czy w przyszłości. Za uchylenie jakiejkolwiek części niniejszych Warunków Użytkowania nie będzie też uważane otrzymanie przez Lumileds jakichkolwiek funduszy ani też poleganie jakiejkolwiek osoby na działaniach Lumileds. Jakiekolwiek skutki prawne będzie mieć jedynie uchylenie [ich] na piśmie, podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Lumileds.

16 Nagłówki

Nagłówki rozdziałów Warunków Użytkowania są wprowadzone jedynie dla dogodności, nie stanowią ich części i nie wpływają w żaden sposób na ich znaczenie i interpretację.

17 Klauzula językowa

W razie rozbieżności między niniejszym tekstem w języku angielskim i w przekładzie, moc nadrzędną będzie mieć wersja w języku angielskim.

Przypisy tłumacza w nawiasach kwadratowych.